Nhà Sinh Học Trẻ

Diễn Đàn của những Bạn Trẻ yêu thích Sinh Học
Hôm nay, Thứ bảy 15/08/20 3:53 am

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Nội quy chuyên mục


Không gởi bài xin tài liệu trong chuyên mục này (xem chuyên mục "Tài liệu theo yêu cầu")Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 21 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: SPSS for beginners
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 5:08 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
Giới thiệu với các bạn quyển sách hướng dẫn sử dụng SPSS - một phần mềm thống kê khá nổi tiếng - cho những người mới bắt đầu.

Hình ảnh

Link download trên trang rapidshare:

SPSS for Beginners

Khi giải nén, nếu hỏi pass thì nhập: Zer00forebooksclub


Sửa lần cuối bởi pppnnn vào ngày Thứ bảy 09/09/06 7:16 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 5:34 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
TABLE OF CONTENTS


Contents
NTRODUCTION I
I .............................................................................................................................................
Merits of the Book...................................................................................................................................i
Organization of the Chapters...................................................................................................................i
Conventions Used in this Book.............................................................................................................iv
Quick Reference and Index: Relation Between SPSS Menu Options and the Sections in
the Book.............................................…………………………………………………………………iv
1. Data Handling.................................................................................................................................1
1. 1 Reading (Opening) the Data Set................................................................................................2
1. 2 Defining the Attributes of Variables..........................................................................................5
1. 3 Weighing Cases.......................................................................................................................21
1. 4 Creating a Smaller Data Set by Aggregating Over a Variable.................................................21
1. 5 Sorting.....................................................................................................................................28
1. 6 Reducing Sample Size.............................................................................................................29
1. 7 Filtering Data...........................................................................................................................32
1. 8 Replacing Missing Values.......................................................................................................40
1. 9 Using Sub-sets of Variables (And Not of Cases, as in 1.7).....................................................42
Creating New Variables..............................................................................................................2-1
2. 1 Creating Dummy, Categorical, and Semi-Continuos Variables….........................................2-2
2. 2 Using Mathematical Computations to Create New Continuous Variables:
Compute............................................................................................................................................2-19
2. 3 Multiple Response Sets - Using a "Set" Variable Consisting of Several
Categorical Variables........................................................................................................................2-25
2. 4 Creating a "Count" Variable to Add the Number of Occurrences of Similar
Values Across a Group of Variables.................................................................................................2-31
2. 5 Continuous Variable Groupings Created Using Cluster Analysis........................................2-33
Univariate Analysis......................................................................................................................3-1
3. 1 Graphs (Bar, Line, Area, and Pie)..........................................................................................3-2
3. 2 Frequencies and Distributions................................................................................................3-8
3. 3 Other Basic Univariate Procedures (Descriptives and Boxplots).........................................3-20
3. 4 Testing if the Mean is Equal to a Hypothesized Number (the T-Test and Error
Bar) .............................................................................................................................................3-23
Comparing Similar Variables.....................................................................................................4-1
4. 1 Graphs (Bar, Pie)....................................................................................................................4-1
4. 2 Boxplots..................................................................................................................................4-3
4. 3 Comparing Means and Distributions......................................................................................4-5
Multivariate Statistics..................................................................................................................5-1
5. 1 Graphs.....................................................................................................................................5-2
5. 2 Scatters.................................................................................................................................5-16
5. 3 Correlations..........................................................................................................................5-22
5. 4 Conducting Several Bivariate Explorations Simultaneously................................................5-29
5. 5 Comparing the Means and Distributions of Sub-Groups of a Variable - Error
Bar, T-Test, ANOVA, and Non-parametric Tests.............................................................................5-39
Tables............................................................................................................................................6-1
6. 1 Tables for Statistical Attributes..............................................................................................6-1
6. 2 Tables of Frequencies...........................................................................................................6-12
7. Linear Regression........................................................................................................................7-1
7. 1 Linear Regression...................................................................................................................7.2
7. 2 Interpretation of Regression Results.......................................................................................7-9
7. 3 Problems Caused by the Breakdown of Classical Assumptions...........................................7-16
7. 4 Diagnostics...........................................................................................................................7-17
7. 5 Formally Testing for Heteroskedasticity: White’s Test........................................................7-21
8. Correcting for Breakdown of Classical Assumptions...............................................................8-1
8. 1 Correcting for Collinearity.....................................................................................................8-3
8. 2 Correcting for Heteroskedasticity...........................................................................................8-5
8. 3 Correcting for Incorrect Functional Form.............................................................................8-11
8. 4 Correcting for Simultaneity Bias: 2SLS...............................................................................8-18
8. 5 Correcting for other Breakdowns.........................................................................................8-22
9. MLE: Logit and Non-linear Regression.....................................................................................9-1
9. 1 Logit.......................................................................................................................................9-1
9. 1 Non-linear Regression............................................................................................................9-7
Comparative Analysis................................................................................................................10-1
10. 1 Using Split File to Compare Results.....................................................................................10-2
Formatting and Editing Output...............................................................................................11-1
11. 1 Formatting and Editing Tables.............................................................................................11-1
11. 2 Formatting and Editing Charts............................................................................................11-18
Reading ASCII Text Data.........................................................................................................12-1
12. 1 Understanding ASCII Text Data...........................................................................................12-1
12. 2 Reading Data Stored in ASCII Tab-delimited Format..........................................................12-3
12. 3 Reading Data Stored in ASCII Delimited (or Freefield) Format other than Tab-
delimited............................................................................................................................................12-4
12. 4 Reading Data Stored in Fixed Width (or Column) Format ..............................……………12-6
Merging: Adding Cases & Variables.......................................................................................13-1
13. 1 Adding New Observations....................................................................................................13-1
13. 2 Adding New Variables (Merging)........................................................................................13-4
Non-parametric Testing............................................................................................................14-1
14. 1 Binomial Test.......................................................................................................................14-1
14. 2 Chi-square.............................................................................................................................14-5
14. 3 The Runs Test - Determining Whether a Variable is Randomly Distributed.....................14-10
Setting System Defaults.............................................................................................................15-1
15. 1 General Settings....................................................................................................................15-1
15. 2 Choosing the Default View of the Data and Screen.............................................................15-4
Reading Data from Database Formats....................................................................................16-1
17. Time Series Analysis..................................................................................................................17-1
17. 1 Sequence Charts (Line Charts with Time on the X-Axis)....................................................17-4
17. 2 Checking for Unit Roots / Non-stationarity (PACF)..........................................................17-10
17. 3 Determining Lagged Effects of other Variables (CCF)......................................................17-21
17. 4 Creating New Variables (Using Time Series Specific Formulae: Difference,
Lag, etc. ..........................................................................................................................................17-27
17. 5 ARIMA...............................................................................................................................17-30
17. 6 Correcting for First-order Autocorrelation Among Residuals
(AUTOREGRESSION)...................................................................................................................17-35
17. 7 Co-integration.....................................................................................................................17-38
18. Programming without programming (using Syntax and Scripts)……...............................................18-1
18.1 Using SPSS Scripts…...........................................................................................................18-1
18.2 Using SPSS Syntax…...........................................................................................................18-4


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 6:04 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
Một quyển khác hướng dẫn dùng SPSS

Link tại Rapidshare:

Spss for Introductory Statistics: Use and Interpretation

Password: gNKybK46vJio98


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Using SPSS for Windows - Second Edition
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 7:05 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
Một cuốn khác hướng dẫn sử dụng SPSS:Using SPSS For Windows - Second Edition
Tác giả: Susan B. Gerber
Kristin Voelkl Finn
NXB Springer
Copyright 2005
Các bạn load về và nối lại nhé:

Part 1
Part 2
Part 3


Sửa lần cuối bởi pppnnn vào ngày Thứ năm 14/09/06 11:09 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Using SPSS for Windows - Second edition
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 7:09 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
TABLES OF CONTENTS

Preface v

Part I. Introduction 1
Chapter 1. The Nature of SPSS 3
1.1 Getting Started with SPSS for Windows................................................3
Windows.................................................................................................3
The Main Menu......................................................................................4
1.2 Managing Data and Files........................................................................5
Entering Your Own Data........................................................................5
Adding Cases and Variables...................................................................7
Deleting Cases and Variables.................................................................7
Defining Variables.................................................................................8
Opening Data Files.................................................................................9
Reading SPSS Data Files......................................................................10
Reading Data Files in Text and Other Formats....................................11
Saving Data Files..................................................................................12
1.3 Transforming Variables and Data Files................................................12
Computing New Variables...................................................................13
Recoding Variables..............................................................................14
Recoding into the Same Variable.........................................................15
Recoding into Different Variables........................................................17
Selecting Cases.....................................................................................18
If Condition..........................................................................................18
Random Sample...................................................................................19
Missing Values.....................................................................................20
Analyses with Missing Data.................................................................21
1.5 Examining and Printing Output............................................................23
Printing Output.....................................................................................23
1.6 Using SPSS Syntax...............................................................................24
Chapter Exercises........................................................................................26


Part II. Descriptive Statistics 27

Chapter 2. Summarizing Data Graphically 29
2.1 Summarizing Categorical Data.............................................................30
Frequencies...........................................................................................30
Frequencies with Missing Data............................................................32
Bar Charts.............................................................................................33
2.2 Summarizing Numerical Data..............................................................35
Changing Intervals...............................................................................37
Stem-and-Leaf Plot...............................................................................40
Chapter Exercises........................................................................................41

Chapter 3. Summarizing Data Numerically: Measures of
Central Tendency 43
3.1 The Mode..............................................................................................43
3.2 The Median and Other Percentiles........................................................45
The Median..........................................................................................45
Quartiles, Deciles, Percentiles, and Other Quantiles............................47
3.3 The Mean..............................................................................................48
Proportion as a Mean............................................................................50
Chapter Exercises........................................................................................51

Chapter 4. Summarizing Data Numerically: Measures of
Variability 53
4.1. Ranges.................................................................................................54
The Range............................................................................................54
The Interquartile Range........................................................................55
4.2 The Standard Deviation........................................................................55
4.3 Some Uses of Location and Dispersion Measures Together................56
Box-and-Whisker Plots........................................................................56
Standard Scores....................................................................................57
Chapter Exercises........................................................................................60

Chapter 5. Summarizing Multivariate Data: Association
Between Numerical Variables 63
5.1 Association of Two Numerical Variables.............................................64
Scatter Plots..........................................................................................64
Changing the Scales of the Axes..........................................................66
Other Information Revealed by Scatter Plots.......................................67
The Correlation Coefficient..................................................................69
Rank Correlation..................................................................................70
5.2 More than Two Variables.....................................................................71
Correlation Matrix................................................................................71
Missing Values.....................................................................................73
Chapter Exercises........................................................................................74

Chapter 6. Summarizing Multivariate Data: Association
Between Categorical Variables 77
6.1 Two-by-Two Frequency Tables...........................................................77
Calculation of Percentages...................................................................79
Phi Coefficient......................................................................................81
6.2 Larger Two-Way Frequency Tables.....................................................81
6.3 Effects of a Third Variable...................................................................83
Marginal Association of Three Dichotomous Variables......................83
Conditional Association of Three Dichotomous Variables..................85
Chapter Exercises........................................................................................87
Part III. Probability 89

Chapter 7. Basic Ideas of Probability 91
7.1 Probability in Terms of Equally Likely Cases......................................91
7.2 Random Sampling; Random Numbers.................................................93
Chapter Exercises........................................................................................94

Chapter 8. Probability Distributions 95
8.1 Family of Standard Normal Distributions............................................95
Finding Probability for a Given z-Value..............................................96
Finding a z-Value for a Given Probability...........................................97
Chapter Exercises........................................................................................97

Chapter 9. Sampling Distributions 99
9.1 Sampling from a Population.................................................................99
Random Samples..................................................................................99
9.2 Sampling Distribution of a Sum and of a Mean.................................100
9.3 The Normal Distribution of Sample Means........................................102
The Central Limit Theorem................................................................102
Chapter Exercises......................................................................................105
Part IV. Inferential Statistics 107

Chapter 10. Answering Questions About Population
Characteristics 109
10.1 An Interval of Plausible Values for a Mean.....................................109
10.2 Testing a Hypothesis About a Mean................................................110
Validity Conditions..........................................................................111
Conducting the Hypothesis Test......................................................113
Relationship Between Two-Tailed Tests and
Confidence Intervals...............................................................115
10.3 Testing Hypotheses About a Proportion..........................................115
10.4 Paired Measurements.......................................................................117
Testing Hypotheses About the Mean of a
Population of Differences.......................................................118
Testing the Hypothesis of Equal Proportions...................................120
Chapter Exercises......................................................................................121

Chapter 11. Differences Between Two Populations 123
11.1 Comparison of Two Independent Means.........................................123
One-Tailed Tests..............................................................................126
Chapter Exercises......................................................................................126

Chapter 12. Inference on Categorical Data 129
12.1 Tests of Goodness of Fit..................................................................129
Equal Probabilities...........................................................................130
Probabilities Not Equal....................................................................131
12.2 Chi-Square Tests of Independence...................................................133
12.3 Measures of Association..................................................................135
Chapter Exercises......................................................................................136

Chapter 13. Regression Analysis: Inference on Two or
More Numerical Variables 139
13.1 The Scatter Plot and Correlation Coefficient...................................140
13.2 Simple Linear Regression Analysis.................................................142
Test of Significance for the Model...................................................144
Test of Significance for .................................................................146
Estimating the Regression Equation................................................147
Drawing the Regression Line...........................................................147
13.3 Another Example: Inverse Association of X and Y.........................148
No Relationship...............................................................................151
13.4 Multiple Regression Analysis..........................................................151
Selecting the Order of Entry of the Independent Variables.............151
Simple Correlations..........................................................................155
The Full Model................................................................................155
Incremental Models..........................................................................156
13.5 An Example with Dummy Coding...................................................157
Chapter Exercises......................................................................................159

Chapter 14. ANOVA: Comparisons of
Several Populations 163
14.1 One-Way Analysis of Variance.......................................................164
Examining the Data..........................................................................164
Running the One-Way Procedure....................................................166
14.2 Which Groups Differ from Which, and by How Much?..................169
Post-Hoc Comparisons of Specific Differences...............................169
Effect Sizes......................................................................................171
14.3 Analysis of Variance of Ranks.........................................................171
14.4 Two-Factor Analysis of Variance....................................................173
Chapter Exercises......................................................................................180

Chapter 15. Exploratory Factor Analysis 181
15.1 Conducting an Exploratory Factor Analysis....................................182
15.2 Interpreting the Results of the Factor Analysis Procedure...............184
15.3 Scale Reliability...............................................................................187
15.4 Computing Split-Half Coefficient Estimates...................................189
15.5 Computing Cronbach Coefficient Alpha..........................................191
Chapter Exercises......................................................................................192

Appendix A. Data Files 195

Appendix B. Answers to Selected Chapter Exercises 209

Index 225


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 9:15 pm 
Ngoại tuyến
Người điều hành
Người điều hành
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ bảy 01/10/05 11:24 am
Bài viết: 395
Đến từ: Neuroscience
Em đang là người bắt đầu từng bước SPSS đây! Không biết có dễ không? :) Nhưng cám ơn anh 3p3n trước cái đã!!! Thank you in advance and have a nice weekend! :D

_________________
My blog: http://360.yahoo.com/bcbaodk


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 09/09/06 11:47 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ hai 21/02/05 4:07 am
Bài viết: 515
Đến từ: Chốn hư vô
Cảm ơn bạn, Vndigital cũng quan tâm chút đỉnh tới thứ này đây ...

_________________
Nếu quan tâm, xin mời bạn ghé qua:
http://www.khoahocthuysan.org


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10/09/06 3:34 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ ba 22/02/05 8:17 pm
Bài viết: 375
Vndigital đã viết:
Cảm ơn bạn, Vndigital cũng quan tâm chút đỉnh tới thứ này đây ...


Chút đỉnh là thế nào? Vừa khó hiểu, vừa phức tạp, sẳn hiểu thì hiểu ca75n kẽ luôn đi anh. :)

Tuy nhiên, để vẽ biểu đồ đẹp, Uni suggest mọi người dùng Sigma Plot, cái này Pro hơn Excel hay SPSS.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ hai 11/09/06 10:35 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ hai 21/02/05 4:07 am
Bài viết: 515
Đến từ: Chốn hư vô
Hì, Vndigital dốt toán lắm nên khó mà hiểu cặn kẽ được, ơ cơ quan vndigital có mấy anh chuyên phân tích dịch tễ học... thấy họ xài nhuần nhuyễn lắm ...

_________________
Nếu quan tâm, xin mời bạn ghé qua:
http://www.khoahocthuysan.org


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ ba 12/09/06 9:20 am 
Ngoại tuyến
Người điều hành
Người điều hành
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ bảy 01/10/05 11:24 am
Bài viết: 395
Đến từ: Neuroscience
unigreifswald đã viết:
Tuy nhiên, để vẽ biểu đồ đẹp, Uni suggest mọi người dùng Sigma Plot, cái này Pro hơn Excel hay SPSS.


Anh có thể giới thiệu thêm về Sigma plot không? :) Em thấy sử dụng SPSS nó tốt rồi, nhưng không biết về Sigma blot vẽ đẹp hơn là sao?

_________________
My blog: http://360.yahoo.com/bcbaodk


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ ba 12/09/06 12:49 pm 
Ngoại tuyến
plant - active member
plant - active member
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ ba 01/11/05 6:17 pm
Bài viết: 185
Đến từ: Đầm lầy
Em cũng đang sử dụng sigma plot nhưng cũng không so sánh được sigma plot khác với mấy chương trình khác, anh có thể giải thích giúp em không? Anh đang sử dụng sigma plot version mấy vậy?

_________________
Một chút kiên nhẫn, một chút thành công...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ năm 21/09/06 6:13 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ hai 21/02/05 7:30 pm
Bài viết: 388
Anh Uni dùng cả 2 phần mềm rồi à? Vào trả lời cho mấy em nó cái.
Gk mới chỉ dùng Sigma plot, không thường xuyên dùng nhưng dĩ nhiên là thấy nó pro hơn Excel :D


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ sáu 22/09/06 4:26 am 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ ba 22/02/05 8:17 pm
Bài viết: 375
chỉ là chỉ thế nào ạ? Em ấy thắc mắc gì, hỏi em mới trả lời được chứ! Lab em có cô bé rất rành về cái khoản Statitics nên thi thoảng em có học lỏm tí thôi :) (dĩ nhiên cũng đủ để làm 1 vài cái gì đó).

Ah mà chị đã zurückgekommt rồi đấy hử. Vui hén, có kết quả gì chưa đấy?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 23/09/06 11:48 am 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: Thứ tư 23/02/05 5:03 pm
Bài viết: 716
Đến từ: Nơi xa lắm...
Hiện là hatbui chỉ có thể sử dụng internet ở dịch vụ nên không load được, xin pppnnn (hay ai đó) vui lòng gửi cho hatbui 2 quyển sách và cả phần mềm này bằng email: nbnhut@yahoo.com. Xin cám ơn ạ.

_________________
Đang trở lại...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết:
Gửi bàiĐã gửi: Thứ bảy 23/09/06 4:03 pm 
Ngoại tuyến
Chuyên gia
Chuyên gia

Ngày tham gia: Thứ hai 10/07/06 11:09 pm
Bài viết: 363
hatbui đã viết:
Hiện là hatbui chỉ có thể sử dụng internet ở dịch vụ nên không load được, xin pppnnn (hay ai đó) vui lòng gửi cho hatbui 2 quyển sách và cả phần mềm này bằng email: nbnhut@yahoo.com. Xin cám ơn ạ.


Hì;

Từ giờ đến cuối tháng tôi hơi bận việc chút. Có ai giúp được hatbui sớm thì làm giùm nhé.
Nếu không, qua đầu tháng, rỗi rảnh tôi sẽ post hai quyển sách này lên (tôi chưa load về). Mà load từ rapidsshare dạng free rất ất thời gian. :oops:
Còn phần mềm á? Host 4share ccho tôi có chút xíu hà :P, không để cất software được, nếu hatbui ở VN thì ra tiệm đĩa kiếm đi. Nếu không thì nhờ người khác nhé ;)

Thân ái;

P/S: mail không chịu nổi đâu, có cuốn này khoảng trên 40MB, còn phần mềm thì chắc vài trăm MB đó :)) :D


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 21 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron
POWERED_BY
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.